Descobreix com col·laborar amb El Xiprer

Suma’t-hi
Portada > Notícies > Assemblea Anual Ordinària de l'Associació Amics d'El Xiprer

Assemblea Anual Ordinària de l'Associació Amics d'El Xiprer

02/12/2020

Celebració de l'assemblea General Ordinària sota els protocols Covid-19

Benvolgut/uda associat/ada,

 En Josep Nogueras Cervera, President de la Junta Directiva de l’Associació Amics d’El Xiprer, us convoca, a iniciativa i en representació de la Junta Directiva, a la reunió ordinària de l’Assemblea General d’Associats d’aquesta entitat.

Donada l’actual situació sanitària, de conformitat amb les previsions de l'article 4.2 del Decret-llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19, es preveu que fins al 31 de desembre de 2020 les entitats poden adoptar acords sense reunió, de conformitat amb l’article 312.7 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin, sempre que ho decideixi la persona que els presideix, ho sol·licitin almenys dos membres de la Junta de Govern o un vint per cent de les persones associades.

 Atenent doncs a les circumstàncies actuals de salut pública i a les limitacions d’assistència a qualsevol tipus de reunions que se'n deriven, especialment a la localitat de Granollers, per part de la junta directiva de l'entitat s'ha considerat oportú que I ‘Assemblea general ordinària d'enguany adopti els acords per escrit i sense reunió, d'acord amb la normativa esmentada, i segons el procediment que es detallarà seguidament.

 A efectes legals, I‘Assemblea s’entendrà celebrada al domicili social de l’entitat, al carrer Josep Umbert nº 145, de Granollers, el 17 desembre de 2020.

 Els punts de l’ordre del dia seran els següents:

 1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea celebrada el 30 de març de 2019

2.- Comunicar l’admissió de sol·licituds de nous associats.

3.- Informació de les actuacions de l’Associació durant l’exercici 2019

4.- Gestió de l’òrgan de govern corresponent a l’exercici 2019.
5.- Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2019.
6.- Pressupost corresponent a l’exercici 2019.

  La votació dels diferents punts de la convocatòria, es podrà fer a través del full de votacions que s’annexa a aquesta convocatòria.

 Aquest full de votació, degudament omplert i signat, del seu puny i lletra, haurà d'anar acompanyat d'una fotocopia del DNI per a garantir la identitat del soci i s’haurà de ter arribar a la associació pels mitjans següents:

 - Per correu electrònic a (Necessites javascript per veure aquest correu-e), sempre que es disposi de signatura digital que acrediti la identitat de l’associat. En aquest cas, la butlleta de votació haurà d’incorporar la signatura digital de l’emissor que haurà de contenir el seu nom, cognoms i DNI . 

- Presencialment a la seu de l’Entitat: Es podrà portar la butlleta de la votació a la seu social d’El Xiprer, al carrer de Josep Umbert, 145, de Granollers, el dia 17 de desembre de 2020 de les 9:00 a les 18:00 hores ininterrompudament, respectant en tot moment els aforaments màxims permesos i les mesures de protecció previstes per les autoritats sanitàries.

La butlleta haurà d’estar degudament emplenada i signada, del seu puny i lletra, i s’haurà d'acompanyar del DNI per a garantir la identitat del soci.

 Per tal de poder ser computats, els vots han d'haver arribat a la associació no més tard del 17 de desembre de 2020 a les 18 hores.

 Es redactarà l’acta que deixarà constància de la recepció de vots, recollirà el resultat de les votacions, els acords adoptats, i que es penjarà a la pàgina web de l’Entitat a disposició de toles les persones associades.

 S'informa a les persones associades del seu dret a examinar tola la documentació relativa als assumptes a tractar a I‘Assemblea Ordinària, i que des d'aquesta convocatòria ja tenen a la seva disposició a travésde la plana web de L’Associació: www.amicsdelxiprer.cat.

 Amb aquestes previsions, queden garantits els drets d’informació i de vot.

  Granollers 2 de desembre de 2020

 La junta directiva

El president

Arxius adjunts

Comparteix: