Descobreix com col·laborar amb El Xiprer

Suma’t-hi
Portada > Notícies > CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ANUAL

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ANUAL

31/05/2021

DIA 15 DE JUNY A LES 20:00 ASSEMBLEA GENERAL D'ASSOCIATS ORDINARIA

Benvolgut/uda associat/ada,

 

En Josep Nogueras Cervera, President de la Junta Directiva de l’Associació Amics d’El Xiprer, us convoca, a iniciativa i en representació de la Junta Directiva, a la reunió ordinària de l’Assemblea General d’Associats d’aquesta entitat.

Donada l’actual situació sanitària, de conformitat amb les previsions de l'article únic del Decret llei 53/2020, de 22 de desembre, que modifica el Decret llei 10/2020, de 27 de març,  pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, de manera excepcional i fins el 31 de desembre de 2021, els òrgans de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, d’acord amb el que disposa l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho estableixin. Si no és possible utilitzar aquests mitjans, i fins a la mateixa data, també poden adoptar acords sense reunió, de conformitat amb el que disposa l'article 312-7 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho estableixin, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o que ho sol·licitin almenys dos membres o, si es tracta de l'assemblea general d'una associació, un vint per cent de les persones associades.

 

Atenent doncs a les circumstàncies actuals de salut pública i a les limitacions d’assistència a qualsevol tipus de reunions que se'n deriven en el moment actual, per part de la junta directiva de l'entitat s'ha considerat oportú que I’ Assemblea general ordinària d'enguany se celebri de manera presencial complint amb totes les mesures de seguretat previstes (això és espai exterior, mascareta i gel) i, de manera subsidiària, si a la data de la seva celebració les restriccions impedeixen la seva celebració presencial, se celebrarà telemàticament per mitjà de l’enllaç que es penjarà puntualment a la web de l’entitat.

 

A efectes legals, I‘Assemblea s’entendrà celebrada al domicili social de l’entitat, al carrer Josep Umbert nº 145, de Granollers, el dimarts 15 de juny de 2021, a les 20:00h

 

Els punts de l’ordre del dia seran els següents:

 

1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea celebrada el 10 de desembre de 2020

2.- Modificació i aprovació dels Estatuts

3.- Renovació parcial de la junta directiva

4.- Comunicar l’admissió de sol·licituds de nous associats.

5.- Informació de les actuacions de l’Associació durant l’exercici 2020

6.- Gestió de l’òrgan de govern corresponent a l’exercici 2020
7.- Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2020
8.- Pressupost corresponent a l’exercici 2020

 

Segons l’article 15 dels Estatuts de l’Associació, les candidatures als diversos càrrecs de la junta directiva hauran de presentar-se  a la secretaria de l’associació, per escrit signat per tots els candidats, amb un mínim de cinc dies d’antelació a la celebració de l’assemblea. Les candidatures hauran de ser complertes per a tots els càrrecs a elegir. La junta directiva publicarà prèviament a la celebració de l’assemblea les candidatures que reuneixin els requisits reglamentaris. Els integrants de la candidatura més votada seran escollits els membres de l’òrgan de govern.

 

S'informa a les persones associades del seu dret a examinar tola la documentació relativa als assumptes a tractar a I‘Assemblea ordinària, i que des d'aquesta convocatòria ja tenen a la seva disposició a través de la plana web de L’Associació: www.amicsdelxiprer.cat.

 

Amb aquestes previsions, queden garantits els drets d’informació i de vot.

 

 

Granollers 30 de maig de 2021

 

El president

 

 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL D’ASSOCIATS ORDINÀRIA 

DE L’ASSOCIACIÓ AMICS D’EL XIPRER

 

FULL DE VOTACIÓ

 

1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea celebrada el 30 de març de 2019

2.- Comunicar l’admissió de sol·licituds de nous associats.

3.- Informació de les actuacions de l’Associació durant l’exercici 2019

4.- Gestió de l’òrgan de govern corresponent a l’exercici 2019.
5.- Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2019.
6.- Pressupost corresponent a l’exercici 2020.

 

 

 

 

 

Nom del associat: ................................................................................

DNI: ...................................

 

 

Signatura: ...........................................

 

 

 

 

Recordeu que heu d’acompanyar aquesta butlleta amb la copia del DNI del signant

Comparteix: